Laskutusteho

Kaukolämmön laskutusteho

KSS Lämpö Oy:n suurten kaukolämpöasiakkaiden perusmaksuperusteet uudistuvat laskutustehon käyttöönoton myötä. Uudistus selkeyttää maksuperusteita sekä lisää tasapuolisuutta ja avoimuutta. Samalla myös liittymismaksun määritys muuttuu.

Kaukolämpölasku koostuu energiamaksusta ja käyttöpaikkakohtaisesta kiinteästä perusmaksusta sekä veroista. Energiamaksu perustuu mitattuun energiankulutukseen ja perusmaksu liittymisvaiheessa määritettyyn sopimustehoon tai tuntimittaustietoihin perustuvaan laskutustehoon.

Määritelmät

Sopimusteho tarkoittaa asiakkaan käyttöön liittymisvaiheessa varattua hetkellistä lämpötehoa. Sopimusteho kirjataan asiakkaan kanssa tehtävään liittymissopimukseen. Sopimustehon yksikkö on jatkossa kW.

Laskutusteho tarkoittaa asiakkaan käyttämää suurinta todettua lämpötehoa normaaliolosuhteissa. Laskutusteho voi olla määrittelyltään ja suuruudeltaan eri kuin sopimusteho. Laskutusteho kirjataan asiakkaan kanssa tehtävään toimitussopimukseen. Laskutustehon yksikkö on kW.

Laskutus- ja sopimustehojen tarkistus syksyllä 2018

KSS Lämpö Oy on asentanut kaikille kaukolämpöasiakkailleen etäluettavat mittarit. Suurten kiin-teistöjen tuntimittausdataa on tallennettu helmikuusta 2016 lähtien. Suuria kiinteistöjä ovat esim. kerrostalot sekä teollisuus- ja liikekiinteistöt. Pientalojen mittareista luetaan kuukausittaiset lasku-tuslukemat eikä niistä kerätä tuntidataa.

Kerätyn tuntidatan perusteella laskutustehoksi määritetään kiinteistön tarvitsema todellinen huip-puteho. Määrityksessä käytetään ohjelmistoa, jonka avulla esim. vikatilanteiden aiheuttamat yksittäiset suuret tehot jätetään huomioimatta. Jos saatu teho poikkeaa nykyisestä, laskutusteho ja sitä vastaava vuotuinen perusmaksu tarkistetaan vastaamaan toteutunutta tilannetta.

Tarkistus tullaan tekemään KSS Lämpö Oy:n toimesta ja tuloksista lähetään raportti asiakkaille. Tarkistus ei pääosin vaadi asiakkaiden toimenpiteitä. Jos laskutusteho ylittää nykyisen sopimustehon, tehdään asiakkaan kanssa tarvittavat sopimusmuutokset. Sopimusehtojen mukaan erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, ellei ole toisin sovittu.

Laskutustehona käytetään mitattujen tuntitehojen perusteella suurinta kolmen peräkkäisen tunnin keskitehoa. Tarkastelujakso on jatkossa kolme vuotta eli suurin kolmen tunnin keskiteho haetaan edeltävältä 36 kuukauden jaksolta.

Uuden kaukolämpöasiakkaan laskutusteho määritetään sopimusvaiheessa ja se tarkistetaan tuntitehojen perusteella, kun kohteesta on saatu mittaustietoa vähintään yhden lämmityskauden ajalta.

Laskutus- ja sopimustehoraporttien mallikuvaajat


Laskutustehon merkitys

Laskutustehon oikea taso on tärkeää niin asiakkaan kuin lämmönmyyjän näkökulmasta. Asiakas voi vaikuttaa laskutustehon ja sitä kautta perusmaksun tasoon tekemällä energiatehokkuutta paranta-via toimenpiteitä, joilla alennetaan kohteen lämmityskauden huipputehoja. Vastaavasti lämmön-myyjä tietää tarkasti asiakkaiden lämmitystehon tarpeen ja pystyy varmistamaan riittävän tuotan-tokapasiteetin silloin, kun tehontarve on suurin.

Tarkistamme maksuperusteet säännöllisesti

Vastaisuudessa KSS Lämpö Oy tarkistaa perusmaksujen perusteena olevat tehot automaattisesti kuukausittain. Tällöin kiinteän maksun peruste on aina ajan tasalla, eikä asiakkaan tarvitse erikseen tilata tehontarpeen tarkistusta.

Tarkistus ei koske pientaloja. Pientalojen perusmaksu määräytyy jatkossakin lämmitettävän rakennustilavuuteen mukaan.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi laskutusteho tarkistetaan?
KSS Lämpö Oy:n kaukolämpöasiakkaille on asennettu tuntiluettava mittari ja tuntidatan kerääminen aloitettiin helmikuussa 2016. Todelliseen kulutukseen perustuva laskutustehon määrittäminen lisää maksuperusteiden selkeyttä, tasapuolisuutta ja avoimuutta.

Mitä tarkoittavat laskutusteho ja sopimusteho?
Sopimusteho tarkoittaa asiakkaan käyttöön liittymisvaiheessa varattua hetkellistä tehoa. Sopimusteho kirjataan asiakkaan kanssa tehtävään liittymissopimukseen.
Laskutusteho tarkoittaa asiakkaan käyttämää suurinta kolmen peräkkäisen tunnin keskiarvotehoa. Määrityksessä käytetään mitattuja kulutuksia vähintään yhden lämmityskauden ajalta. Laskutusteho kirjataan toimitussopimukseen.

Voivatko laskutusteho ja sopimusteho olla erisuuruisia?
Laskutusteho on määrittelyltään ja suuruudeltaan eri kuin sopimusteho.

Miten on mahdollista, että sopimusteho ja nyt laskutuksen perusteeksi määritelty teho eroavat toisistaan huomattavasti?
Ero voi johtua esimerkiksi siitä, että aikoinaan lämmöntarve on yli- tai alimitoitettu rakennuksen suunnitelmissa. Toisaalta myös rakennuksen käyttötarkoituksen tai -tapojen muutokset voivat vaikuttaa tehontarpeeseen.

Millä tavoin rakennuksen tehontarvetta voisi pienentää?
Rakenteellisin keinoin eli esimerkiksi parantamalla rakennuksen eristystasoa. Lisäksi energiatehokkuutta parantavat järjestelmät, kuten lämmöntalteenotto, voivat pienentää tarvittavaa tehoa.

Alentaako rakennuksen tehontarpeen pienentäminen perusmaksua
Kyllä, jos rakennukseen tehdään energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, jotka pienentävät huipputehon tarvetta lämmityskaudella.